Юридическая Компания 'Делькредере'. Сопровождение. Представительство. Защита.
Поиск на сайте
Ваше мнение
Какого адвоката вы выберете для себя?
"Злого" - 11.1%
Веселого - 2.2%
Соболезнующего - 7.6%
Умного - 59.8%
Приятного в общении - 7.3%
Знакомого - 6.3%
Знаменитого - 5.4%
Голосование для этого опроса уже закончилось
Как часто у Вас возникает потребность в юридическом совете или помощи?
Каждый день - 20.2%
Раз в неделю - 9.2%
Раз в месяц - 20.2%
Раз в год - 20.6%
Еще не возникала - 29.8%
Голосование для этого опроса уже закончилось
Как часто Вы обращаетесь к юристу или адвокату за помощью?
Каждый день - 7.9%
Раз в неделю - 3.3%
Раз в месяц - 6.5%
Раз в год - 19.6%
Еще не обращался никогда - 62.6%
Голосование для этого опроса уже закончилось
Публикации Масюка В.В.

 • Василий Масюк, Ольга Масюк. Скажем нотариусу «да» или «нет»? К вопросу о нотариальном удостоверении дополнительных соглашений к договорам найма (аренды) / Юридическая практика – №626 (51) от 22/12/2009.


 • Боднарчук С. Я., Масюк В. В. Юрист. Штатный или независимый. Кого выбрать?


 • Боднарчук С. Я., Масюк В. В. Кто кого или каждый сам за себя (заметка о коллекторах и антиколлекторах).


 • Боднарчук С. Я., Масюк В. В. Системы оплаты правовой помощи / Вестник Одесской адвокатуры - №2, 2010г.


 • Масюк В. В. Щодо сутності обставин, які не підлягають доказуванню в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 54–60.


 • Масюк В. В. Преюдиціальні факти в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Вісн. Луган. держ. ун.-ту внутр. справ: Наук.-теорет. журн. – 2007. – Вип. 3. – С. 128–134.


 • Масюк В. В. Правові та фактичні презумпції в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – C. 73–75.


 • Масюк В. В. Розсуд суду щодо оцінки преюдиціальних обставин / В. В. Масюк // Вісн. Харк. нац. ун. внутр. справ. – Х., 2009. – Вип. 46. – С. 212–218.


 • Масюк В. В. Деякі проблеми застосування преюдицій та презумпцій у цивільному судочинстві України / В. В. Масюк // Правова реформа у масовій свідомості мешканців Луганського регіону: матеріали круглого столу «Захист прав людини у Луганському регіоні: шлях до європейських стандартів» (15 груд. 2005 р.) і наук.-практ. конф. «Правова реформа у масовій свідомості мешканців Луганського регіону» (16 лют. 2006 р.). – Луганськ, 2006. – С. 157–158.


 • Масюк В. В. Щодо встановлення істини в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукр. міжвуз. наук. конф. молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітн. 2006 р.). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 362–365.


 • Масюк В. В. Преюдиції у цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: тези доп. та наук. повідом. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (26-27 черв. 2006 р.) / за заг. ред. М. І. Панова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 318–320.


 • Масюк В. В. Визнання обставин як підстава звільнення їх від доказування / В. В. Масюк // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: тези доп. та наук. повідомлень всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів / за заг. ред. проф. М. І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 130–133.


 • Масюк В. В. Презумпції у цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: тези доп. та наук. повідом. міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 січ. 2007 р.) / за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 194–196.


 • Масюк В. В. Розсуд суду під час оцінки преюдиціальних та презюмованих фактів у цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми цивільного право та процесу: матеріали наук.-практ. конф.: 31 трав. 2008 р. – Х. : Харк. нац. ун. внутр. справ, 2008. – С. 236-238.


 • Масюк В. В. Преюдиціальний характер рішення третейського суду в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф.: 23 трав. 2009 р. – Х. : Харк. нац. ун. внутр. справ, 2009. – С. 355–356.


 • Масюк В. В. К вопросу о правовых и фактических презумпциях в гражданском судопроизводстве / В. В. Масюк // Тенденции развития цивилистического процессуального законодательства и судопроизводства в современной России: материалы междунар. науч.-практ. конф. посвященной памяти докт. юрид. наук, проф. И. М. Зайцева (23 октяб. 2009 г.) / отв. ред. А. И. Зайцев. – Саратов: Наука, 2009. – С. 312–315.


 • Масюк В. В. Деякі питання використання копій судових рішень в цивільному судочинстві Соціальна безпека і гуманітарний захист в Україні на початку ХХ ст.: проблеми теорії і практики: Матер. міжнар. наук.-практич. конференції, Чернігів, 4-5 грудня 2009 р. - Чернігів, 2009.


 • Масюк В. В. Адміністративна відповідальність роботодавця // Праця і Закон, 2010 р. – № 2 (122).


 • Масюк В. В. // Неправові презумпції в цивільному судочинстві // Проблеми цивільного право та процесу: Матеріали науково-практичної конференції: 22 травня 2010 р. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 485 с. – С. 343-345.

Новости
Подпишитесь на рассылку