Юридическая Компания 'Делькредере'. Сопровождение. Представительство. Защита.
Поиск на сайте
Ваше мнение
Какого адвоката вы выберете для себя?
"Злого" - 11.1%
Веселого - 2.2%
Соболезнующего - 7.6%
Умного - 59.8%
Приятного в общении - 7.3%
Знакомого - 6.3%
Знаменитого - 5.4%
Голосование для этого опроса уже закончилось
Как часто у Вас возникает потребность в юридическом совете или помощи?
Каждый день - 20.2%
Раз в неделю - 9.2%
Раз в месяц - 20.2%
Раз в год - 20.6%
Еще не возникала - 29.8%
Голосование для этого опроса уже закончилось
Как часто Вы обращаетесь к юристу или адвокату за помощью?
Каждый день - 7.9%
Раз в неделю - 3.3%
Раз в месяц - 6.5%
Раз в год - 19.6%
Еще не обращался никогда - 62.6%
Голосование для этого опроса уже закончилось
Наши публикации
С.Я. Боднарчук, В.В. Масюк Инновационный подход к оплате юридических услуг или за что платят адвокатам?/Вестник Одесской адвокатуры - №4, 2011г.
Боднарчук С. Я., Масюк В. В. Кто кого или каждый сам за себя (заметка о коллекторах и антиколлекторах).
Боднарчук С. Я., Масюк В. В. Юрист. Штатный или независимый. Кого выбрать?
Василий Масюк, Ольга Масюк. Скажем нотариусу «да» или «нет»? К вопросу о нотариальном удостоверении дополнительных соглашений к договорам найма (аренды) / Юридическая практика – №626 (51) от 22/12/2009.
Боднарчук С. Я., Масюк В. В. Системы оплаты правовой помощи / Вестник Одесской адвокатуры - №2, 2010г.
Масюк В. В. Щодо сутності обставин, які не підлягають доказуванню в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 54–60.
Масюк В. В. Преюдиціальні факти в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Вісн. Луган. держ. ун.-ту внутр. справ: Наук.-теорет. журн. – 2007. – Вип. 3. – С. 128–134.
Масюк В. В. Правові та фактичні презумпції в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – C. 73–75.
Масюк В. В. Розсуд суду щодо оцінки преюдиціальних обставин / В. В. Масюк // Вісн. Харк. нац. ун. внутр. справ. – Х., 2009. – Вип. 46. – С. 212–218.
Масюк В. В. Деякі проблеми застосування преюдицій та презумпцій у цивільному судочинстві України / В. В. Масюк // Правова реформа у масовій свідомості мешканців Луганського регіону: матеріали круглого столу «Захист прав людини у Луганському регіоні: шлях до європейських стандартів» (15 груд. 2005 р.) і наук.-практ. конф. «Правова реформа у масовій свідомості мешканців Луганського регіону» (16 лют. 2006 р.). – Луганськ, 2006. – С. 157–158.
Масюк В. В. Щодо встановлення істини в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукр. міжвуз. наук. конф. молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітн. 2006 р.). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 362–365.
Масюк В. В. Преюдиції у цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: тези доп. та наук. повідом. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (26-27 черв. 2006 р.) / за заг. ред. М. І. Панова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 318–320.
Масюк В. В. Визнання обставин як підстава звільнення їх від доказування / В. В. Масюк // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: тези доп. та наук. повідомлень всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів / за заг. ред. проф. М. І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 130–133.
Масюк В. В. Презумпції у цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: тези доп. та наук. повідом. міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 січ. 2007 р.) / за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 194–196.
Масюк В. В. Розсуд суду під час оцінки преюдиціальних та презюмованих фактів у цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми цивільного право та процесу: матеріали наук.-практ. конф.: 31 трав. 2008 р. – Х. : Харк. нац. ун. внутр. справ, 2008. – С. 236-238.
Масюк В. В. Преюдиціальний характер рішення третейського суду в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф.: 23 трав. 2009 р. – Х. : Харк. нац. ун. внутр. справ, 2009. – С. 355–356.
Масюк В. В. К вопросу о правовых и фактических презумпциях в гражданском судопроизводстве / В. В. Масюк // Тенденции развития цивилистического процессуального законодательства и судопроизводства в современной России: материалы междунар. науч.-практ. конф. посвященной памяти докт. юрид. наук, проф. И. М. Зайцева (23 октяб. 2009 г.) / отв. ред. А. И. Зайцев. – Саратов: Наука, 2009. – С. 312–315.
Масюк В. В. Деякі питання використання копій судових рішень в цивільному судочинстві Соціальна безпека і гуманітарний захист в Україні на початку ХХ ст.: проблеми теорії і практики: Матер. міжнар. наук.-практич. конференції, Чернігів, 4-5 грудня 2009 р. - Чернігів, 2009.
Масюк В. В. Адміністративна відповідальність роботодавця // Праця і Закон, 2010 р. – № 2 (122).
Масюк В. В. // Неправові презумпції в цивільному судочинстві // Проблеми цивільного право та процесу: Матеріали науково-практичної конференції: 22 травня 2010 р. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 485 с. – С. 343-345.
Чуйко З. Д. Органи місцевого самоврядування в механізмі забезпечення національної безпеки України // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків. 25 травня 2004 р. / За ред. проф. Ю. П. Битяка. – Х. : Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – С. 244–247.
Чуйко З. Д. Структура національної безпеки України // Актуальні проблеми правознавства : Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків 11-12 листопада 2004 р.) / За ред. М. І. Панова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 20–22.
Чуйко З. Д. Деякі аспекти співвідношення понять національної та державної безпеки // Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства : Тези доп. та наук. повідом. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (26-27 червня 2006 р.) / За заг. ред. М. І. Панова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 9–12.
Чуйко З. Д. Сутність загроз національній безпеці України // Соціально-політичні та соціально-правові проблеми сучасності. Зб. наук. тез (за матеріалами ХV Харківських політологічних читань). – Х.: НЮАУ, 2004. – С. 240–242.
Чуйко З. Д. Деякі особливості впливу глобалізаційних процесів на національну безпеку // Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України: Збірник тез (за матеріалами ХІХ Харківських політологічних читань). – Х. : НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрНУ, 2007. – С. 231–233.
Чуйко З. Д. Правовий нігілізм, як загроза національній безпеці // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 12 жовт. 2007 р. / Редкол. : Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : Право, 2007. – С. 141–143.
Чуйко З. Д. Проблеми національної безпеки в контексті впливу глобалізації // Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації : Матеріали міжнар. наук. семінару, м. Харків, 16 трав. 2008 р. / Редкол. : Ю. П. Битяк, І. Ю. Яковюк, Г. В. Чапала. ? Х. : Право, 2008. С. 65?67.
Чуйко З. Д. Питання конституційних засад національної безпеки в Україні // Вісник академії правових наук України. – 2008. – № 3 (54). – 137–139.
Чуйко З. Д. Деякі проблеми забезпечення державного суверенітету в контексті національної безпеки України // Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 27 берез. 2009 р. / Редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2009. – С. 68–70.
Чуйко З. Д. Актуальні питання інституційного механізму забезпечення національної безпеки України // Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 21 трав. 2009 р. / Редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2009. – С. 71–73.
Чуйко З. Д. Проблеми конституційно-правового регулювання національної безпеки України // Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми [Текст] : (25–26 черв. 2009 р.). – Х. : Право, 2009. – С. 206–210.
Чуйко З. Д. Актуальні питання загроз національній безпеці України // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу, 26 берез. 2010 р. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2010. – С. 125–126.
Чуйко З. Д. Роль прокуратури у забезпеченні національної безпеки України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 1 (31). – С. 73–76.
Чуйко З. Д. Національна безпека у світлі втілення національних інтересів: конституційний аспект // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 65. – С. 25–31.
Чуйко З. Д. Верховна Рада України в механізмі забезпечення національної безпеки // Державне будівництво та місцеве самоврядування : Зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 10. – С. 155–166.
Чуйко З. Д. Конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 8 (58). – С. 81–89.
Чуйко З. Д. Процеси глобалізації і проблеми національної безпеки // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ: Науково-теоретичний журнал. – 2007. – Вип. 1. – С. 38–47.
Чуйко З. Д. Особливості конституційно-правового регулювання питань національної безпеки // Підприємництво. Господарство. Право. – 2009. – № 6. – С. 12–16.
Чуйко З. Д. Органи державної виконавчої влади в механізмі забезпечення національної безпеки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 1. – С. 71–81.
Чуйко З. Д. Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України // «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ». – 2009. – № 3 (46). – С. 162–170.
Чуйко З. Д. Фактори, що впливають на національну безпеку в контексті євроінтеграції // Актуальні проблеми державного управління : наук. зб. – 2010. – № 1. – Х. : УАДУ ХФ.
Чуйко З. Д. Питання функціонування органів судової влади в аспекті забезпечення національної безпеки // Право і безпека. – 2010. – № 2.
Новости
Подпишитесь на рассылку